Wspieramy rozwój

rodzina, zawód, pasja

Braniewski Instytut Rozwoju – Zatrudnienia

Działania Projektowe

  • Indywidualna diagnoza potrzeb;
  • Warsztaty kuźnia optymizmu;
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne;
  • Indywidualne wsparcie prawne;
  • Inicjatywy lokalne;
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych;
  • Warsztaty poszukiwania pracy;
  • Szkolenie ICT;
  • Kuźnia fachowców – Szkolenia zawodowe w oparciu o diagnozę;
  • Staże zawodowe 3-miesięczne.

Projekt Braniewski Instytut Rozwoju Zatrudnieni,

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet RPWM 11 Włączenie społeczne

Działanie RPWM 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Podziałanie RPWM 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe
Nr projektu nr RPWM.11.01.01-28-0109/20

Uczestnicy Projektu

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno- zawodowe 46 osób w wieku 18- 64 lat – biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie – korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem, zamieszkałych w gminach powiatu braniewskiego, w których odsetek korzystających z pomocy społecznej jest wyższy niż średnia w wojewódzka (wszystkie gminy powiatu poza miastem Braniewo).

Zapraszamy Serdecznie

Kontakt: kontakt.instytut@gmail.com
Tel. 723 441 289
Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo (Dom Sąsiedzki BIR)

Godziny otwracia

Od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00

Gdzie jesteśmy

 Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo

Numer telefonu

721-495-445

Wsparcie utrzymania miejsc pracy w Stowarzyszeniu dzięki otrzymanej Subwencji Finansowej z PFR

Newsletter

realizacja: virtualmedia.pl

Skip to content