Braniewski Instytut
Rozwoju Zatrudnienia

 
RPO WiM 11.1.1.
Działania
 
Projektowe

-        Indywidualna diagnoza potrzeb;

-        Warsztaty kuźnia optymizmu;

-        Indywidualne wsparcie psychologiczne;

-        Indywidualne wsparcie prawne;

-        Inicjatywy lokalne;

-        Trening kompetencji i umiejętności społecznych;

-        Warsztaty poszukiwania pracy;

-        Szkolenie ICT;

-        Kuźnia fachowców – Szkolenia zawodowe w oparciu o diagnozę;

-        Staże zawodowe 3-miesięczne .


Projekt Braniewski Instytut Rozwoju Zatrudnieni, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet RPWM 11 Włączenie społeczne

Działanie RPWM 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Podziałanie RPWM 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Nr projektu 
nr RPWM.11.01.01-28-0109/20

Projekt bez tytułu (3)
uczestnicy
 
Projektu

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno- zawodowe 46 osób w wieku 18- 64 lat - biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie - korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem, zamieszkałych w gminach powiatu braniewskiego, w których odsetek korzystających z pomocy społecznej jest wyższy niż średnia w wojewódzka (wszystkie gminy powiatu poza miastem Braniewo).

zapraszamy
 
serdecznie

Kontakt: kontakt.instytut@gmail.com
Tel. 723 441 289
Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo (Dom Sąsiedzki BIR)


Regulamin rekrutacji v1