rOZWÓJ RODZINY W POWIECIE BRANIEWSKIM

iNSTYTUT
 
>> rodzina
projekt rodzina
 
dom sąsiedzki

Projekt "Rozwój rodziny w powiecie braniewskim" skierowany jest do osób i rodzin, które chciałyby skorzystać z ciekawych i niedostępnych dotychczas form rozwoju osobistego, spędzania czasu z bliskimi i znajomymi, rozwijania pasji i zainteresowań.


Udział w projekcie przewiduje opracowanie wieloprofilowej diagnozy potrzeb uczestnika i na jej podstawie  skorzystanie z przynajmniej trzech typów wsparcia 🙂 Oferujemy poradnictwo psychologiczne, poradnictwo specjalistów (prawne, mediacyjne, rozwojowe (coaching), zarządzanie finansami, zadłużeniem, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog), wycieczki rodzinne, pikniki-festyny, cykle edukacyjne i szkolenia oraz warsztaty i ciekawe spotkania w ramach Centrum Bardzo Interesujących Rzeczy (Dom Sąsiedzki na Rynku w Braniewie).


Harmonogram spotkań w ramach Domu Sąsiedzkiego 2021:

Harmonogram 10-2021
Harmonogram 11-2021
Harmonogram 12-2021
Jasne Zielone Żarówka Dzieci i Dzieciaki Logo (5)

Rodzina

Wsparcie osób i rodzin

Rodzina

Wycieczki rodzinne, warsztaty i szkolenia, wspólne spędzanie czasu, pikniki, wsparcie specjalistów, prawników, psychologa, finansisty.

Dom Sąsiedzki

Miejsce przyjazne dla każdego

Dom Sąsiedzki

Centrum BIR - Bardzo Interesujacych Rzeczy, a w nim: Klub Rozwoju Kobiet, Klub Młodzieżowy, Pracownia Rodzinna, Warsztaty "To Mnie Kręci", Ogród Społeczny i wiele więcej

Szkoła dla Rodziców

Jak mądrze wychowywać

Szkoła dla Rodziców

Warsztaty szkoleniowe dla obecnych i przyszłych rodziców z zakresu metod wychowawczych.

Kalendarz

Kalendarz zbliżających się wydarzeń

Kalendarz

Już wkrótce

Już niebawem
Kto może skorzystać
 
z projektu

Działania skierowane są do dwóch grup:

1) Osoby i rodziny w trudnej sytuacji [wyjazdy rodzinne, szkolenia, warsztaty, pikniki, psycholog, prawnik, poradnictwo specjalistów, Dom Sąsiedzki]

2) Społeczność lokalna - otoczenie osób i rodzin [Dom Sąsiedzki]

Osoby i rodziny w trudnej sytuacji

osoby bezrobotne

osoby bezrobotne zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, t.j spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z powodu:

 Ubóstwa 
 Sieroctwa
 Bezdomności
 Bezrobocia
 Niepełnosprawności
 Długotrwałej lub ciężkiej choroby
 Przemocy w rodzinie
 Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 Alkoholizmu lub narkomanii
 Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 Klęski żywiołowej lub ekologicznej

osoby z niepełnosprawnością

osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi , w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością

osoby niesamodzielne

osoby niesamodzielne

osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym:

 Bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia

z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 Uzależniona od alkoholu

 Uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających

 Chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia

psychicznego

 Długotrwale bezrobotna w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 Zwolniona z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 Uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 Osób niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym

Osoby w pieczy zastępczej oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

osoby nieletnie z zastosowanymi środkami zapobiegania demoralizacji

osoby nieletnie wobec, których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Osoby korzystające z Pomocy Żywnościowej

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Społeczność lokalna

Mieszkańcy powiatu braniewskiego

Osoby i rodziny (dzieci i dorośli) chcący wziąć udział w naszych wydarzeniach organizowanych przez Dom Sąsiedzki "CENTRUM BIR - Bardzo Interesujących Rzeczy" w Braniewie.

Pl. J. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo (dawna cukiernia Santos Cookie

zmień coś w swoim życiu
 
teraz

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Zapraszamy serdecznie!

Jestem zainteresowany
Plakat Projektu - Rekrutacja
Regulamin Konkursu 2021
Logotyp rozwój rodziny bir (1)